Whistleblowing-ilmoituskanava

Hengitysliitto-konsernissa (Hengitysliitto ry ja Ammattiopisto Luovi Oy) tavoitteemme ja toimintatapamme on kehittää toimintaamme avoimesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Konsernissamme käyttöönotetulla sisäisellä FirstWhistle-ilmoituskanavalla toteutamme ilmoittajaa suojaavaa EU:n Whistleblowing-direktiivissä määrättyä toimintamallia sekä sen kansallista lainsäädäntöä. Ilmoituskanava on myös osa toimintojemme riskienhallintajärjestelmää.

Ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä aloilla, voi ilmoittaa epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä. Me saamme mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.  

Väärinkäytösepäilyissä rohkaisemme työntekijöitämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä omaan esihenkilöön tai keneen tahansa johtoryhmän jäseneen. Jos tietoja ei voi kertoa avoimesti, voi FirstWhistlen kautta kertoa epäilyistä ja väärinkäytöksistä.  

Ilmoittaminen 

lmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömin mielin. FirstWhistle ei ole oikea kanava esimerkiksi henkilökohtaisen tyytymättömyyden ilmaisemiseen. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa eikä silloin, kun tietää ne perättömiksi. Ilmoittajalla tulee olla ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.  

Ilmoituksia voi tehdä alla olevia soveltamisaloja koskien siltä osin kuin ne koskevat konsernin toimintaa (laki 1171/2022  1 luvun 2 § soveltamisalat):   

 • julkiset hankinnat  
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat  
 • rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen  
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus 
 • liikenneturvallisuus  
 • ympäristönsuojelu 
 • säteilyturva ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus. 

Toivomme, että ilmoituksen tekijä antaa tietonsa epäilystään ilmoituskanavassamme ensisijaisesti omalla nimellään.  Halutessaan ilmoituksen epäilystä voi jättää myös nimettömänä. Ilmoitusmenettely mahdollistaa ilmoitusten tekemisen anonyymisti ja turvallisesti. Ilmoittajaa ei saa kohdella asiattomasti eikä tehdä häneen kohdistuvia vastatoimia ilmoittamisen takia.  

Ilmoitusten käsittely

Ilmoittaja saa seitsemän päivän kuluessa kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Tarvittaessa ilmoitusten käsittelyyn valtuutetut henkilöt voivat pyytää luottamuksellisesti tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä.

Henkilöt, joita epäilykset koskevat tai joihin ne liittyvät, eivät saa tehtyjä ilmoituksia tietoonsa. Ilmoittajan henkilöllisyys suojataan vahvasti ja kaikki ilmoituksen sisältöä koskevat tiedot käsitellään huolellisesti. Ilmoittajalle raportoidaan kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta, mihin toimenpiteisiin on sen seurauksena ryhdytty. 

Ilmoituksessa mainitun henkilön suojelu ja hänen tiedonsaantioikeutensa 

lmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja siihen sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tieto ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteesta on salassa pidettävää tietoa. 

Rekisterin henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. llmoituskanavan kautta tulevat henkilötiedot, joilla ei ole selvästi merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan viipymättä. Muutoin tiedot poistetaan vähintään viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, ellei niitä ole välttämätöntä säilyttää laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten tai oikeudellisen vaateen takia.

Lisätietoa: Hengistysliitto ry:n ilmoituskanavan tietosuojaseloste ja Ammattiopisto Luovi Oy:n ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Ilmoituksen antaminen 

FirstWhistle-ilmoituskanava ohjaa ilmoituksen antamista. Ilmoituskanavassa olevaa ohjeistusta kannattaa seurata huolellisesti, jotta ilmoituksen tekijä voi seurata asian käsittelyn etenemistä.   

Hengitysliitto-konsernin FirstWhistle-ilmoituskanava

Lisätietoja:  
Riitta Anttila 
Henkilöstöjohtaja 
Hengitysliitto ry 
riitta.anttila@hengitysliitto.fi  

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana. Lue lisää, missä tapauksissa on edellytykset käyttää ulkoista kanavaa: 

https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan 
https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal